பெண்களுக்கான 7 பாதுகாப்பு உத்திகள், ஒரு பாதுகாப்பு நிபுணரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

899
பெண்களுக்கான 7 பாதுகாப்பு உத்திகள், ஒரு பாதுகாப்பு நிபுணரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

தற்காப்பு கலைஞர் மாஸ்டர் விக்டர் லல்கோலோ, ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார், அதில் தாங்கள் தாக்கப்பட்டிருந்தால் பெண்களுக்கு உதவ தற்காப்பு மிகச் சிறந்த வழிமுறையை விவரித்தார்.

அதில் இருந்து மிகவும் எளிதான மற்றும் பயனுள்ள வழிமுறைகளைதேர்ந்து எட்டுத்துள்ளோம் . எந்த ஒரு பெண்ணும் செய்யலாம் தாக்குதல் செய்பவன் எவ்வளவு பலசாலியாக இருந்தாலும்.

1. புதியவர்களுக்கு , பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்.

Image Source: brightside.me
2. எளிய மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகள்:

Image Souce: brightside.me
Image Souce: brightside.me
3. உங்களை முன்னிருந்து பிடித்து இருந்தால் :

Image Souce: brightside.me
Image Souce: brightside.me

4. உங்கள் கைகளை எப்படி விடுவிப்பது?

Image Souce: brightside.me
5. நீங்கள் பின்னாடி இருந்து பிடிக்க பட்டு இருந்ததால்

Image Souce: brightside.me

6. நீங்கள் அணுகப்பட்டிருந்தால் மற்றும் பக்கத்தில் இருந்து பிடிக்கப்பட்டு இருந்தால்

Image Souce: brightside.me
7. நீங்கள் சுவரை நோக்கி தள்ளப்பட்டு இருந்தால்

Image Souce: brightside.me

Web Edition : www.saanvika.in